Dấu date - Dấu số - Dấu NSX/HSD

DẤU SHINY S- 314 DATE

Dấu date - Dấu số - Dấu NSX/HSD

DẤU SHINY S-3200 XOAY DATE

Dấu date - Dấu số - Dấu NSX/HSD

DẤU SHINY S-409, 4MM, 6 SỐ

Dấu date - Dấu số - Dấu NSX/HSD

DẤU SHINY S300- XOAY NGÀY THÁNG NĂM

Dấu date - Dấu số - Dấu NSX/HSD

DẤU SHINY S400- XOAY NGÀY THÁNG NĂM

Dấu date - Dấu số - Dấu NSX/HSD

DẤU SỐ NHẢY DELI 6,8 SỐ

Dấu date - Dấu số - Dấu NSX/HSD

Dấu số NSX và HSD đóng bao bì

Dấu date - Dấu số - Dấu NSX/HSD

DẤU SỐ XOAY

Dấu date - Dấu số - Dấu NSX/HSD

DẤU TRÒN SỐ XOAY Ở GIỮA